Kakovost

Delovanje skladno s standardi in nenehen krog izboljševanja nas usmerja v:
  • nič napak, nič zamud, odlične storitve za želeno zadovoljstvo in pričakovanja kupcev,
  • uspešno poslovanje in finančno stabilnost za vlaganje v razvoj podjetja ter zadovoljstvo lastnikov in zainteresiranih strank v okolju, v katerem delujemo,
  • stalno rast zaposlenih in njihovih kompetenc ter zagotovitev pogojev za njihovo zadovoljstvo,
  • sodelovanje z dobavitelji za doseganje optimalnih logističnih tokov v celi verigi ter skrb za uporabo najbolj okoljsko in ekonomsko optimalnih materialov,
  • ustrezen nivo opremljenosti za razvoj, proizvodnjo in preverjanje kakovosti, kar nam omogoča zgodnejše vključevanje v razvojne faze

Hkrati skrbimo tudi za ohranjanje okolja, saj stremimo k izdelkom, narejenim iz okolju prijaznih materialov, ki pri uporabi nimajo škodljivega vpliva na okolje in se jih da reciklirati. Že v letu 1995 smo se certificirali po zahtevah standarda ISO 9001, ki smo ga v letu 2003 nadgradili z avtomobilskim standardom ISO/TS 16949 ter leta 2004 z okoljskim standardom ISO 14001.

V podjetju Tomplast dajemo celoviti kakovosti velik pomen, kar smo zapisali tudi v svojo poslovno strategijo in politiko kakovosti. Za nas je kakovost izdelkov in storitev stalni način našega delovanja oz. delovanja vseh procesov v podjetju.

Zagotavljanje kakovosti

V podjetju Tomplast je kakovost izdelka primarnega pomena in jo načrtujemo že v fazi razvoja izdelka in procesa ter jo z uporabo orodij za izboljševanje kakovosti in dobro prakso nenehno nadgrajujemo. Pri tem upoštevamo tudi želje in zahteve naših kupcev ter upoštevamo predloge dobaviteljev.
Z nenehnimi notranjimi in zunanjimi presojami preventivno preverjamo delovanja sistema kakovosti, izvedemo ustrezne korekcije in ob zaznanih priložnostih stalno izboljšujemo naše procese. Preventivni nadzor proizvodnega procesa in njegovih podpornih procesov z uporabo statističnih metod ter učinkovito reševanje problemov s strukturirano metodo 8D in orodji (Ishikawa, 5Why, …), zagotavlja, da zmanjšujemo delež neustreznih izdelkov proti cilju nič napak.

Vedno bolj se usmerjamo k našim zaposlenim, saj se zavedamo, da so kompetentni in zadovoljni zaposleni ključni dejavnik na poti k odličnosti. V ta namen vlagamo naš napor v vedno bolj učinkovito komunikacijo ter veliko sredstev in časa izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih tako s strokovnih področij kot tudi s področja kakovosti, varovanja okolja, medsebojnih odnosov, vodenja in ostalih področij.

Merjenje in testiranje

 
V lastnem laboratoriju imamo potrebno opremo, s katero zagotovimo:
  • dimenzijsko preverjanje izdelkov in materialov (3D merilniki, optični merilniki, merilne priprave…),
  • preverjanje lastnosti izdelkov (trgalni stroj, kabine za temperaturne teste in optične analize),
  • preverjanje fizikalnih in mehanskih lastnosti materialov (index tečenja, udarna žilavost itd.).

Na zahtevo kupca naredimo tudi teste materialov in izdelkov po njegovih standardih oz. normah v zunanjih akreditiranih laboratorijih.
V svojih procesih upoštevamo vse zahteve standarda ISO/TS 16949 in konstantno uporabljamo vseh pet stebrov kakovosti:

Politika kakovosti

Vizija podjetja Tomplast je biti cenjen dobavitelj v avtomobilski, počitniški, pohištveni, industriji ter industriji električnih orodij, malih gospodinjskih pripomočkov in ostalih. Naša osnovna dejavnost je, da ideje kupca industrializiramo na najbolj ekonomičen in učinkovit način. Pri tem je kakovost izdelka in storitve vedno na prvem mestu.

Želimo postati odlično podjetje, ki bo znotraj panoge predelave termoplastov primerljivo z najbolj uspešnimi podjetji v regiji.

V svoji strategiji smo se opredelili za okolju prijazen proizvodni program in tehnološki proces, zato primarno predelujemo predvsem materiale, ki imajo minimalen vpliv na okolje. Izdelani proizvodi imajo dolgo življenjsko dobo in jih je možno popolno reciklirati.

Odločili smo se za sistem vodenja družbe, ki temelji na standardih ISO 9001, ISO/TS 16949 in ISO 14001, ter kulturo podjetja, ki temelji na celoviti kakovosti procesov in izdelkov, procesu nenehnih izboljšav, zadovoljnih in angažiranih zaposlenih, osebni varnosti vsakega posameznika ter varovanju premoženja podjetja in varovanju okolja.

Zavedamo se, da so inovativnost, kreativnost, smelost in podjetnost, kakovost, zanesljivost, odzivnost, hitrost in prožnost, skupaj z usposobljenimi in angažiranimi sodelavci in sodelavkami temelj konkurenčnosti podjetja in predpogoj za dosego zastavljenih ciljev.

Mirna, 16.1.2017 Direktor
Emil Uljančič